ClearVue 350

Nowoczesny design, spryt i intuicja

Ultrasonograf ClearVue 350 zapewnia doskonałą jakość obrazowania, z wykorzystaniem funkcji automatyzacji, przechodzenia między etapami badań i uelastycznienia procedur roboczych.

W tym trybie obrys jest tworzony w odniesieniu do lini definiowanej przez użytkownika; to rozwiązanie w przypadku pacjentów w nietypowej budowie mięśnia sercowego lub z nieprawidłowym układem struktur serca

Obrazowanie zmiejsza liczbę artefaktów szumowych w celu uzyskania czytelniejszego obrazu i lepszego uwydatnienia struktur anatomicznych.

Łączy jednocześnie technologie obrazowania w pojedynczej głowicy do uzyskania obrazów doskonałej jakości, umożliwiając ultrasonografistom korzystanie z wysokowydajnego, lekkiego i niezawodnego aparatu.

Umożliwiają poszerzenie pola widzenia głowicy i obrazowanie 3D z „wolnej ręki” z renderowaniem powierzchni, usprawniając przy tym proces przesyłania dokumentacji oraz danych.

Specyfikacja:

Analizy ogólne
+ Badania ogólne
+ Badania jamy brzusznej
+ Badania małych narządów
+ Badania pediatryczne
+ Badania układu mięśniowo-szkieletowego

Analiza kardiologiczna
+ Objętość w oparciu o powierzchnie lub długość
+ Analiza w trybie M-mode
+ Gradienty szczytowe i średnie
+ Czas półtrwania gradientu ciśnień
+ Równanie ciągłości
+ Czynność skurczowa
+ Rzut serca
+ Stosunek Qp:Qs
+ Analiza żyły płucnej
+ Analiza zastawek: pole strefy konwergencji
przepływu (PISA), wskaźnik E/A

+ Analiza komór: frakcja wyrzutowa (metoda Teichholza lub sześcianu), jednopłaszczyznowa i dwupłaszczyznowa Metoda Simpsona (masa lewej komory, pomiar czasu rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT))
+ Pakiet pomiarowy Dopplera tkankowego (TDI)

Analiza naczyniowa
+ Badania naczyń jamy brzusznej
+ Badania naczyniowo-mózgowe
+ Protokoły przezczaszkowych badań naczyniowych
+ Protokoły badań naczyń kończyn prawych i lewych, dolnych i górnych

Narzędzia opcjonalne:

procentowy pomiar zwężenia średnicy naczynia i obszaru stenozy (automatyczne wyszukiwanie kodów i komentarzy użytkownika)

Analizy położnicze/ginekologiczne i płodności
+ Biometria płodu
+ Profil biofizyczny

+ Wskaźnik płynu owodniowego
+ Wczesna ciąża
+ Kości długie płodu
+ Mózgoczaszka płodu
+ Przezierność karkowa
+ Auto AFI

Inne pomiary położnicze:
+ Echokardiogra 2D
+ Badanie serca płodu w trybie M-mode
+ Badanie dopplerowskie płodu, echokardiogra dopplerowska
+ Tabele wzrostu płodu definiowane przez użytkownika
+ Obliczenia i tablice położnicze definiowane przez operatora
+ Dane trendów położniczych z maksymalnie dziesięciu badań jednej pacjentki
+ Badania ginekologiczne i płodnosci: macica, prawy i lewy jajnik, prawy i lewy pecherzyk jajnikowy